Krakowski Ośrodek Doradztwa dla Artystów

Manifest w sprawie statusu artysty

Manifest o Statusie Artysty jest rezultatem współpracy pomiędzy Międzynarodową Federacją Aktorską (FIA) a Międzynarodową Federacją Muzyków (FIM). Wspólna grupa robocza wyłoniona z obu federacji poświęciła tej sprawie ostatnie dwa lata, dzieląc się doświadczeniami i obawami. Podjęto decyzję o sporządzeniu wspólnego dokumentu, w którym zebrane zostaną główne problemy w odniesieniu do sytuacji artysty ze szczególnym uwzględnieniem tych najtrudniejszych i sprawiających najwięcej kłopotu.

 

Manifest w sprawie statusu artysty


„Słowo ‘status’ ma tu dwojakie znaczenie. Z jednej strony – służy do oznaczenia pozycji w społecznej hierarchii, przyznawanej artystom w danym społeczeństwie […]. Z drugiej strony - służy do określenia poziomu swobód i praw, w tym praw osobistych, majątkowych i społecznych, które powinny artystom przysługiwać.” *)

Wprowadzenie

 Zawody artystów wykonawców w powszechnych wyobrażeniach kojarzą się zwykle z życiem pełnym sławy, blasku i bogactwa. Tymczasem życie znacznej większości tych, którzy wybrali i wykonują zawody artystyczne, cechuje niepewność, brak stabilności oraz trwałych podstaw bytu. Przy wysoce zmiennych, nierzadko niewystarczających, nieregularnych dochodach. Podobnie nieprzewidywalne są często zasady i warunki zatrudnienia, nieformalne, atypowe warunki kontraktów i wynikających z nich stosunków prawnych, wzajemnych praw i obowiązków. Równie częsty jest brak ochrony i kontroli warunków bezpieczeństwa i higieny pracy artystów.
Wszystko to sprawia, że odpowiednie unormowanie i zagwarantowanie statusu artysty ma żywotne znaczenie dla zapewnienia ciągłości i optymalnych warunków wykonywania zawodów artystycznych. Obecne dążenie do coraz większej „elastyczności zatrudnienia” i mobilności stwarza coraz większe zagrożenia warunków pracy i warunków życiowych artystów wykonawców. FIA i FIM wzywają więc do wspólnego podjęcia niezbędnych działań, pozwalających skutecznie przeciwdziałać tym zagrożeniom i pragną wskazać kilka wybranych aspektów działalności artystów-wykonawców, które nie są dziś wystarczająco doceniane i chronione. W końcowej części tego manifestu proponujemy również rozwiązania podjętych w nim problemów.

Czytaj więcej...

Nas wspierają: